Phát triển các công ty bảo hiểm có năng lực

by ctv

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 nhằm phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực. tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị tiếp cận chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, khả năng cạnh tranh chủ động trên thị trường trong nước và khu vực.

Mục tiêu chung của chiến lược là hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về kinh doanh bảo hiểm đầy đủ, minh bạch, bình đẳng và đồng bộ, tiệm cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển toàn diện. , bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo các cam kết quốc tế.

Đồng thời nâng cao tính bảo mật của hệ thống, tính ổn định và hiệu quả của thị trường; góp phần ổn định kinh tế và an sinh xã hội. Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính mạnh, năng lực quản trị tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo điều kiện phù hợp nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức và cá nhân. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, bảo mật, an toàn mạng và giao dịch trên không gian mạng.

Năm 2030, phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng

Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể để doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân 15% trong giai đoạn 2021 – 2025, đến năm 2025 đạt 3% – 3,3% GDP; Tăng trưởng bình quân thời kỳ 2026 – 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 đạt 3,3% – 3,5%.

Đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; Đến năm 2030 sẽ có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Tốc độ tăng tổng tài sản, tổng đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn bình quân tăng bình quân 15%/năm giai đoạn 2021 – 2025 và 10%/năm giai đoạn 2026 – 2030. Tốc độ tăng thu từ trích lập dự phòng sản phẩm bảo hiểm trên môi trường trực tuyến đạt bình quân 10%/năm giai đoạn 2023 – 2030.

Phí bảo hiểm bình quân đầu người năm 2025 đạt 3 triệu đồng, năm 2030 đạt 5 triệu đồng.

Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm

Để đạt được các mục tiêu đề ra, chiến lược xác định một số giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 như: Tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai, minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm; phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các dòng sản phẩm mới đa dạng, hướng vào khách hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong ngành, hoạt động kinh tế và đời sống.

Đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm. Đa dạng hóa các kênh phân phối nhằm phục vụ tốt hơn cho bên mua bảo hiểm và tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận với bảo hiểm. Chuyên nghiệp hóa kênh phân phối thông qua việc ban hành các quy định hoặc quy tắc đạo đức; xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng hệ thống kênh phân phối. Chuẩn hóa hoạt động phân phối bảo hiểm qua đại lý tổ chức, đại lý ngân hàng; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch đại lý bảo hiểm.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển dịch vụ bảo hiểm số mới

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, được triển khai trong tất cả các khâu của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin, bí mật của khách hàng.

Xây dựng thí điểm khung thể chế dịch vụ công nghệ bảo hiểm (Insurtech) theo thông lệ tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển dịch vụ bảo hiểm số mới.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và phát triển thị trường bảo hiểm, phát triển và sử dụng các nền tảng số để thúc đẩy sự phát triển và tối ưu hóa thị trường bảo hiểm, áp dụng các giải pháp công nghệ số, nền tảng số để theo dõi, đo lường trực tuyến kết quả thực hiện các tiêu chí quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm.

Related Posts

Leave a Comment