Sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

by ctv

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký Quyết định 1551/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1551/QĐ-TTg. 2092/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Do đó, việc sửa đổi, hoàn thiện Điều 4 Quyết định số Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể, các thành viên Ban Chỉ đạo có một Phó trưởng ban thường trực là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Quyết định cũng thay đổi và hoàn thiện điểm 4, điều 4. Cụ thể, các thành viên gồm:

– Ủy viên chuyên trách..

– Ủy viên kiêm nhiệm là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an. , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban chuyên trách và các Ủy viên Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan nêu tại quyết định này.

Quyết định 1551/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2022. Quyết định số 1039/QĐ-TTg . Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp hết hiệu lực ngày 16/12. , 2022.

* Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1140/QĐ-TTg ngày 27/9/2022 bổ nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khải làm Trưởng ban.

Các phó chủ tịch gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (Phó trưởng ban thường trực); Ông Nguyễn Hồng Long, Mr. Nguyễn Cảnh Việt (Phó trưởng phòng phụ trách).

Các ủy viên gồm: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh

Quyết định này thay thế các Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2019 và 2028/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp.

* Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (DNNN). doanh nghiệp) và doanh nghiệp đang phát triển đã đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chức năng nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. giám sát việc thí điểm chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp…

Related Posts

Leave a Comment