Thoái vốn nhà nước tại 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025

by ctv

Ngày 29/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký đã ký nghị quyết 1479/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 dưới các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; vốn chủ sở hữu, tổ chức lại (bao gồm cả hình thức sáp nhập và giải thể) chuyển nhượng một phần hoặc một phần vốn nhà nước (phân phối).

Theo đó, giai đoạn 2022 – 2025 (danh mục doanh nghiệp nhà nước) duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 – 2025) đã thực hiện vốn chủ sở hữu của 19 doanh nghiệp, điều chỉnh 5 doanh nghiệp; Sơ tán 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025; Bảo vệ vốn của Chính phủ tại 126 doanh nghiệp.

21 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước sẽ được sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022 – 2025.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn thuộc nhà nước: Bộ Y tế, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp không thuộc diện quy định tại quyết định này (không chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) tổ chức theo phương án đã được chính phủ phê duyệt. Thủ tướng phê duyệt.

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29/11/2022

Đối với doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, chuyển nhượng, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh . Trong năm Giai đoạn 2022 – 2025, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Chính phủ theo phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. và Bộ Tài chính để giám sát, tổng hợp.

Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, chuyển đổi thì tiếp tục lập phương án chuyển đổi với số lượng quy định trong phương án, thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. giai đoạn 2022 – 2025 ban hành kèm theo quyết định này.

Leave a Comment